Stvaranje uslova za odvajanje i recikliranje otpada u Trpinji

Početkom ovog meseca Opština Trpinja je u pogon stavila svoje novoizgrađeno reciklažno dvorište koje se nalazi u naselju Trpinja.

reciklažno dvorište Trpinja
reciklažno dvorište Trpinja

Cilj ovog projeta i izgradnje reciklažnog dvorišta je povećanje udela odvojenog prikupljenog otpada, recikliranje i nova upotreba otpada, smanjenje količine otpada kao i njegovog štetnog uticaja na okolinu, te samoodrživo finansiranje sistema raspolaganja komunalnim otpadom.

Na samom projektu aktivnosti su trajale oko godinu i po dana. Izgradnja je izvršena tokom 2019. godine, a ukupna vrednost ove investicije bila je oko četiri miliona kuna, od tog iznosa 85 odsto troškova snosio je Fond za zaštitu okoline, a ostatak Opština Trpinja.

Zakonski, sve jedinice lokalne samouprave koje imaju zadovoljavajući broj stanovnika i naselja, moraju imati reciklažna dvorišta ili jedno reciklažno dvorište može imati više jedinica lokalne samouprave ukoliko između njih dođe do dogovora.

– Došli smo do situacije da napokon završimo i stavimo u pogon ovo reciklažno dvorište. Najmanje je posla bilo oko same njegove izgradnje, a najviše oko projektovanja, dobijanja dozvole i dobijanja saglasnosti za rad. Ovim reciklažnim dvorištem rukovodi naše komunalno komunalno preduzeće „Krio“. Tu će se prikupljati sve vrste neopasnog otpada koje se nalazi u domaćinstvima, prihvatićemo sav onaj otpad koji građani donesu i moram da napomenem da pravna lica ovde ne mogu donositi svoj otpad. To je naprosto pravilo koje je doneto na državnom nivou kada je u pitanju funkcionisanje reciklažnih dvorišta – istakao je načelnik Opštine Trpinja Miroslav Palić.

Sa stavljanjem u funkciju ovog reciklažnog dvorišta Opština Trpinja smanjiće količinu otpada koji se redovno odvozi iz domaćinstava i sa te strane smanjiće se sveukupni troškovi deponovanja otpada. Isto tako znatno će se smanjiti i količina otpada koji će se odlagati na divlje deponije i razvijati svest kod ljudi da više ne bacaju smeće. Osnovna svrha reciklažnih dvorišta je da se smanji količina otpada koji ide na deponije i da se otpad, ukoliko je to izvodljivo, koristi za reciklažu.

S obzirom na to da Opština Trpinja u svom sastavu obuhvata sedam naselja, a reciklažno dvorište stacionirano je u samoj Trpinji, za odvoz otpada iz drugih naselja koristiće se mobilno reciklažno dvorište koje će ići po svim mestima u određenom periodu.

– U narednom periodu očekuju se još dodatna ulaganja po ovom pitanju. Naime, kako bi se stvorila mogućnost da se sa određenom vrstom otpada i gazduje, odnosno da se on proda, neophodno je da on bude pravilno razvrstan i upakovan. Za tu namenu izgradićemo sortirnicu koja će biti smeštena odmah uz raciklažno dvorište gde ćemo otpad sabiti i upakovati i ukoliko se ukaže prilika taj otpad prodati te na taj način stvoriti uslove da i reciklažno dvorište i sortirnica budu samoodrživi, odnosno da njihovo funkcionisanje ne finansiramo iz budžeta nego da deo rashoda pokriju sopstvenim prihodima – naglasio je Palić.

Izgradnja puta Trpinja–Bobota

Sama sortirnica je u fazi projektovanja i u ovoj opštini uskoro očekuju objavljivanje konkursa kako bi ovaj projekat mogli podneti nadležnom fondu, ali i kako bi se ove godine krenulo i u samu realizaciju.

Nedaleko od reciklažnog dvorišta nalazi se i županijski put koji veže Trpinju i Bobotu, a koji nije asfaltiran. Radovi na izgradnji ovog puta počeli su prošle godine, a za ovu godinu očekuje se da se postavi kamena podloga u dužini od gotovo dva kilometra, a sledeća faza bila bi asfaltiranje puta.

Celokupan projekat na izgradnji ovog puta 60 odsto finansira županijska uprava za ceste Vukovarsko-sremske županije, dok ostatak od 40 odsto finansira Opština Trpinja. Sam put Trpinja–Bobota dosta će koristiti i za potrebe reciklažnog dvorišta, ali i uopšte za bolje saobraćajno povezivanje unutar ove opštine.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije